Phát triển văn hóa đọc trong nhà trường

Cùng với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, công tác xây dựng thư viện trường học và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường luôn được tỉnh quan tâm chỉ đạo tích cực, hiệu quả nhằm xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng, phong trào đọc sách, góp phần bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, lối sống lành mạnh cho học sinh. Đó cũng là một trong những giải pháp quan trọng giúp học sinh tự học, nghiên cứu và khám phá tri thức, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.