COVID-19: Một phụ nữ Mỹ và du học sinh Anh hiến huyết tương

Khi biết được thông tin kêu gọi người khỏi bệnh COVID-19 hiến huyết tương để điều trị cho bệnh nhân nặng, nhiều trường hợp là người Việt Nam và nước ngoài đã liên hệ với BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương để đăng ký thực hiện nghĩa cử cao đẹp này.